Nyitási rendelet bemutatóterem beltéri ajtók – Aradul Nou

Kampány “Opening Showroom beltéri ajtók – Aradul Nou”

– Szervezeti szabályozás –

Kampány leírása:

A 2020.12.01-én 12:00 és 22:00 óra között megrendezésre kerülő “Opening Showroom Interior Doors – Aradul Nou” kampányt a Temesvár utca 32. szám alatt található S.C Kirchberger S.R.L. (a továbbiakban “Glasspandoor” vagy “Szervező”) szervezi, Sibiu, Sibiu megye, Románia, egyedi regisztrációs kódja RO40094268, nyilvántartási száma a cégjegyzékben J32/1537/2018, törvényes képviselője Manfred Kenzel úr, mint adminisztrátor.

A kampányban való részvétellel Ön vállalja a kizárólagos felelősséget annak eldöntéséért, hogy részvétele jogszerű-e az Önre vonatkozó bármely joghatóság szerint. A kampányban való részvétellel Ön elfogadja a jelen “Hivatalos szabályokat”, valamint azt, hogy a Szervező döntései véglegesek és kötelező érvényűek a kampány tekintetében.

1.- JOGOSULTSÁG

A kampányban részt vehet bármely, Romániában lakóhellyel rendelkező, a kampány időpontjában 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes vagy jogi személy. Jogi személyek és magánszemélyek egy-egy kódból legfeljebb 50 terméket vásárolhatnak. A megvásárolt kódok száma nincs korlátozva.

2 – KAMPÁNYIDŐSZAK ÉS HELYSZÍN

A kampány a www.glasspandoor.ro oldalon és a Glasspandoor üzletekben fut.

-Arad megye, Arad önkormányzata, Adam Muller Guttenbrunn utca 46, 0751905632

Kampányidőszak (“Kampányidőszak”):

 • A kampány 2020.12.01-én 12:00 és 22:00 óra között online fog futni.
 • A kampányra 2020.12.01-én 12:00 és 22:00 között kerül sor az üzletekben.

– RÉSZVÉTELI JOG

A kampányban részt vehet minden 18 év feletti, Romániában lakóhellyel rendelkező természetes és/vagy jogi személy, aki a fent említett időszakban a www.glasspandoor.ro weboldalon és a Glasspandoor üzletekben elérhető készleten belül vásárol a promócióban részt vevő termékeket.

4 – INFORMÁCIÓK A KAMPÁNYBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEKRŐL

A kampányban részt vevő termékek: A kampányban részt vevő összes termék a www.glasspandoor.ro weboldalon bannerekkel és egy külön kampányoldallal, valamint az összes Glasspandoor üzletben “Opening Showroom Interior Doors” felirattal és reklámanyagokkal lesz feltüntetve. A megrendelt termékeket a megrendelés visszaigazolásától számított 7-80 munkanapon belül szállítjuk ki. Az ajánlatok a rendelkezésre állás függvényében érvényesek. A megrendelt termékek összeszerelése telefonon történik, a kiszállítás után, és a megrendelt termékek teljes kifizetésétől számított 90 napig tarthat.

5 – ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint kizárjon minden olyan személyt, aki akadályozza a regisztrációt vagy a kampány működését, aki megsérti a jelen szabályokat, aki etikátlanul vagy zavaróan viselkedik, vagy akiről megállapítható, hogy bosszantó, bántalmazó, fenyegető vagy zaklató szándékkal cselekszik.

A kampányban történő regisztráció során alkalmazott csalárd módszerek bármilyen módon történő használata az ilyen módszerekkel történő regisztrációk törlését vonja maga után, és az ilyen módszereket alkalmazó személyek kizárásra kerülnek.

Ha a Kampányt bármilyen okból nem lehet a tervezett módon lebonyolítani a Szervezőn kívül álló okok, csalás, technikai problémák vagy bármely más olyan ok miatt, amely a Szervező véleménye szerint megrongálja vagy befolyásolja a Kampány adminisztrációját, biztonságát, tisztességességét, integritását vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervező fenntartja a jogot a Kampány törlésére, megszüntetésére, módosítására vagy felfüggesztésére. Abban az esetben, ha a Kampány vis maior, csalás vagy technikai nehézségek miatt a Kampányidőszak vége előtt megszűnik, a Kampány helyszínén hivatalos közleményt teszünk közzé.

6 – A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Szervező semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az Ön részvételéből eredő bármilyen kárért vagy veszteségért, beleértve a közvetlen, közvetett, véletlen, következményes vagy büntető jellegű károkat. ehhez a kampányhoz.

A fentiek korlátozása nélkül, a Szervező által kínált termékek és szolgáltatások, beleértve ezt a Kampányt is, “úgy, ahogy van”, a Szervező által a hatályos jogszabályok alapján nyújtani köteles garanciák mellett, kifejezett vagy hallgatólagos további garanciák nélkül kerülnek felajánlásra.

7 – JOGSZABÁLYOK ÉS PERES ÜGYEK

E rendeletre a román jog az irányadó. Ha az egyik záradékot érvénytelennek nyilvánítják, a többi záradékot ez nem érinti, és azok továbbra is érvényesek és végrehajthatóak maradnak a román jog szerint. A jelen Szabályzatból eredő bármely jogvitát a Szervező székhelye szerinti illetékes bíróságok rendezik.

8 – KAMPÁNYSZABÁLYOK

A kampányban való részvétel / a kampány lebonyolításának szabályai ingyenesen elérhetőek bármely jelentkező számára a kampány / a kampány honlapján, valamint a Szervező székhelyén, Temesvár utca 32, Nagyszeben, Nagyszeben megye, Románia.

9 – FORTA MAJORA

Vis maiornak minősül minden olyan esemény, amelyet a Szervező nem tud ellenőrizni, orvosolni vagy előre látni, beleértve a Szervező által nem befolyásolható okokból bekövetkező lehetetlenséget, és amelynek bekövetkezése miatt a Szervező nem tudja teljesíteni a jelen szabályzatban foglalt kötelezettségeit.

Ha a fenti helyzet bekövetkezik, vagy más vis maior helyzet áll elő, amely részben vagy egészben megakadályozza vagy késlelteti a Szabályzat végrehajtását vagy a Kampány folytatását, a Szervező mentesül a kötelezettségek teljesítéséért való felelősség alól arra az időszakra, amely alatt a kötelezettségek teljesítése a törvény szerint akadályozott vagy késleltetett lesz.

10 – A KAMPÁNY BEFEJEZÉSE

A kampány vis maior esetén vagy a jogszabályi keret olyan mértékű megváltozása esetén, amely a kampány megszervezéséhez és lebonyolításához a projektre elkülönített költségvetés növelését teszi szükségessé, megszüntethető.

11 – A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 1. A Szervező és a Kampány szervezésében részt vevő kereskedelmi társaságok a jelen Hivatalos Szabályzattal vállalják, hogy betartják a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, nevezetesen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (2016.04.27.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (“GDPR”), amely 2018.05.25-től alkalmazandó.
 2. A Szervező a GDPR értelmében adatkezelőként jár el a kampányra regisztráló felhasználók személyes adatainak feldolgozása tekintetében, az Ügynökség pedig az Üzemeltető adatkezelőjeként. A kampány szervezésével és lebonyolításával összefüggésben gyűjtött és felhasznált személyes adatok feldolgozására a jelen szabályzatban leírt szabályok vonatkoznak.

A személyes adatok feldolgozásának céljai

A személyes adatok feldolgozása a következő célokból történik (a személyes adatok feldolgozásának céljának részletezésénél zárójelben szerepel az adatkezelés konkrét jogalapja) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás megszerzése vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekek alapján):

 1. a kampány szervezése és lebonyolítása, a résztvevő termékekre vonatkozó kedvezmények felajánlása és biztosítása;
 2. a vevő személyes adatainak felhasználása promóciós és reklámcélokra az aktuális kampányajánlatokkal kapcsolatban (az érintettek hozzájárulása);
 3. marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése, mint például a Szervező termékeire vonatkozó ajánlatok, versenyeken, nyereményjátékokon, kérdőíveken vagy felméréseken való részvételre való meghívások és más hasonló kommunikáció (az érintett személyek hozzájárulásával);
 4. automatikus feldolgozás, beleértve a profilalkotást is; (az érintettek hozzájárulása);
 5. a vonatkozó adók és járulékok megfizetése és az illetékes hatóságoknak történő bejelentés (a szervező jogi kötelezettsége);
 6. az érintett által a Glasspandoorral a kampányban való részvétel céljából kötött szerződés megkötése és végrehajtása érdekében, az ügyfelek panaszainak és kéréseinek rendezése érdekében, beleértve a megrendelésekkel kapcsolatos ügyeket, mint például a szállítás, számlázás, termékek visszaküldése, esetleges bírósági peres ügyek rendezése, tartozások behajtása;
 7. a kampány szervezésével és lebonyolításával, valamint a feltüntetett kedvezmények nyújtásával kapcsolatos panaszok megoldása;
 8. a Szabályzat rendelkezéseinek végrehajtása a bírósági és/vagy egyéb bírósági vagy közigazgatási eljárásokban való védekezés érdekében, beleértve az esetleges jogsértések kivizsgálását, a szervezett marketingkampányokról és azok sikeréről szóló különböző jelentések, elemzések és statisztikai tanulmányok készítését (a Szervező vagy a Partner jogos érdeke);
 9. archiválási tevékenységek, ha a törvény előírja (a Szervező jogi kötelezettsége).

Amennyiben az érintett hozzájárulása képezi a személyes adatok feldolgozásának jogalapját, az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Ha a nyertesek visszavonják a személyes adatok promóciós és reklámcélú feldolgozásához adott hozzájárulásukat, a Szervező a személyes adatok egyéb jogalapon történő feldolgozását nem érinti. Azok a résztvevők, akik megtagadják vagy visszavonják az adataik feldolgozásához való hozzájárulásukat a következőkkel

a Kampányban való részvételhez szükséges személyes adatokat, nem jogosultak részt venni a Kampányban.

A személyes adatok forrása és címzettjei

A szervező személyes adatokat adhat át a következőknek:

 • A kampány szervezésében és lebonyolításában való közreműködésre kijelölt közjegyzők/jogászok, akik vagy mint üzemeltetők, vagy mint meghatalmazott személyek járnak el.
 • A csoport egyéb vállalatai
 • A marketingtevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtói (marketingügynökségek, e-mail marketingszolgáltatók)
 • Futárszolgálatok, mobiltelefon-szolgáltatók
 • A kampányban részt vevő termékek beszállítói
 • hatóságok vagy más címzettek, beleértve a csoport más társaságait is, ha a közzététel megfelelő jogalapon alapul (például jogi kötelezettség, hozzájárulás vagy jogos érdek).

Adatmegőrzési időszak

A személyes adatokat a belső adatmegőrzési eljárásoknak – beleértve az alkalmazandó archiválási szabályokat is – való megfelelésre is figyelemmel addig őrzik meg, amíg az adatgyűjtés céljainak teljesítéséhez szükséges.

Például a kampány céljára gyűjtött személyes adatokat a kampány időtartama alatt és további legalább 3 évig (a jogi eljárások elévülési ideje) tárolják. Azokat a vevői adatokat, amelyekkel kapcsolatban különböző jelentési és adófizetési kötelezettségeink vannak, a pénzügyi-számviteli szabályoknak megfelelően a teljes archiválási időszak alatt megőrizzük.

Az érintettek jogai

A törvény értelmében az érintettek számos joggal rendelkeznek. A GDPR hatálybalépésének napjától az érintettek a következő jogokkal rendelkeznek:

 1. Hozzáférési jog: az érintettek jogosultak arra, hogy az adatkezelőtől megerősítést kapjanak arról, hogy személyes adataikat kezeli, valamint tájékoztatást kapjanak az adatkezelés sajátosságairól, mint például: a cél, a kezelt személyes adatok kategóriái, az adatok címzettjei, az adatok tárolásának időtartama, a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jog megléte. Ez a jog feljogosítja őket

lehetővé teszi, hogy a kezelt személyes adatokról ingyenesen másolatot kapjon, valamint további másolatokat térítés ellenében;

 1. Az adatok helyesbítéséhez való jog: az érintettek jogosultak kérni személyes adataik módosítását, ha azok pontatlanok, vagy adott esetben a hiányos adatok kiegészítését.
 2. Törléshez való jog: az érintettek jogosultak kérni személyes adataik törlését, ha:
 • Azokra a célokra, amelyekhez gyűjtötték és feldolgozták őket, már nincs szükség;
 • Visszavonták a személyes adataik kezeléséhez adott hozzájárulásukat, és az Adatkezelő más jogalapon már nem kezelheti azokat;
 • A személyes adatok feldolgozása a jogszabályokkal ellentétes;
 • A személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően törölni kell;
 1. A hozzájárulás visszavonása és a tiltakozáshoz való jog: az érintetteknek joguk van arra, hogy a hozzájárulás alapján feldolgozott személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulásukat bármikor visszavonják. Bármikor tiltakozhatnak a marketing célú adatkezelés ellen is, beleértve az e célból végzett profilalkotást, valamint az üzemeltető jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen is, a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból.
 2. Korlátozás: az érintetteknek joguk van az adatkezelés korlátozását kérni a következő helyzetekben:
 • Abban az esetben, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az Üzemeltető számára, hogy ellenőrizze az adatok pontosságát;
 • Ha az adatkezelés jogellenes, és az érintettek tiltakoznak a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kérik azok felhasználásának korlátozását;
 • Ha az Üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelési célokból, de az érintettek jogi lépésekhez kérik azokat;
 • Ha az érintettek tiltakoztak az adatkezelés ellen, akkor arra az időtartamra, amely alatt ellenőrzik, hogy az adatkezelő jogos jogai elsőbbséget élveznek-e az érintettek jogaival szemben.
 1. A hordozhatósághoz való jog: amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, az érintettek jogosultak arra, hogy kérjék az adatkezelőtől a személyes adatok strukturált, gyakran használt és géppel olvasható formában történő átadását. Ha az érintettek ezt kérik, az Adatkezelő továbbíthatja személyes adataikat egy másik szervezetnek, amennyiben ez technikailag lehetséges.

Mielőtt bármilyen ilyen kérést teljesítenénk, fenntartjuk a jogot, hogy ellenőrizzük az Ön személyazonosságát, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a kérés az érintett személytől származik.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez és a jogi igényérvényesítéshez való jog: az érintettek jogosultak panaszt tenni az adatfeldolgozást felügyelő hatóságnál, ha úgy vélik, hogy jogaik sérültek: Nemzeti Adatfeldolgozási Felügyeleti Hatóság; cím: 28-30 General Gheorghe Magheru Boulevard, Sector 1, Bukarest; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. Az érintetteknek joguk van jogi lépéseket is tenni.

12 – JOGALAP

Ez a rendelet összhangban van a termékek és szolgáltatások forgalmazására vonatkozó nemzeti jogszabályokkal, nevezetesen a 99/2000. számú kormányrendelettel és a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló jogszabályokkal.

A kampányban részt vevő termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat a kampány befejezése után a jelen szabályoknak megfelelően nem vesszük figyelembe, és a Szervező nem tartozik felelősséggel.

A kampányrendszerrel való visszaélési kísérlet vagy csalás, visszaélés vagy a Szervező megítélését befolyásoló bármely tény esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen a helyzet orvoslására.

A szervező minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Kampányt a fent leírtak szerint normál körülmények között bonyolítsa le, de nem vállal felelősséget a résztvevők olyan panaszaiért, vitáiért, amelyek nem a hatályos jogi keretek megsértésére irányulnak.

Szervező

SC Kirchberger SRL

Manfred Kenzel – Adminisztrátor

A részt vevő termékkategóriák és a kapcsolódó százalékos kedvezmények/kedvezmények a megrendelés értéke alapján a “Nyitott bemutatótermi beltéri ajtók” a következők:

1. kategória : Fa és MDF asztalosipari termékek (beltéri ajtók)

1 lej-4999 lej , százalékos kedvezmény 11,80%

5000 lej – 999999 lej , százalékos kedvezmény 16,49%

10000 lej-2999999 lej , százalékos kedvezmény 20,00%

2. kategória: Szerelési szolgáltatás

Erre a szolgáltatásra a kampány ideje alatt 20% kedvezményt adunk.

Szállítási, feldolgozási és szállítási idő

A részt vevő ügyfelek a következő szállítási lehetőségeket vehetik igénybe:

 1. INGYENES kiszállítás (kivéve a pellet, fűrészpor brikett, ragasztó stb. megrendeléseket).

Azok a vásárlók, akiknek a rendelése meghaladja a 3000 lejes összeget, ingyenes kiszállításban részesülnek.

A szállítási idő 7-80 munkanap között lehet. A szállítási időre vonatkozó további részleteket a megrendelés visszaigazolásakor adjuk meg.

 1. Szállítás önköltség ellenében (kivéve a pellet, fűrészporbrikett, ragasztó stb. megrendeléseket).

Azok az ügyfelek, akiknek a megrendelése NEM haladja meg az 1000 lejes összeget, 150 lej szállítási díjat fizetnek.

Azok a vásárlók, akik 1001 lej és 2000 lej közötti összeget rendelnek, 100 lej szállítási díjat fizetnek.

Azok a vásárlók, akik 2001 lej és 2999 lej közötti összeget rendelnek, 80 lej szállítási díjat fizetnek.

A szállítási idő 7-80 munkanap között lehet. A szállítási időre vonatkozó további részleteket a megrendelés visszaigazolásakor adunk meg.

 1. Pellet, fűrészporbrikett, ragasztóanyag stb. szállítása alacsony áron.

Azok a vásárlók, akik 10 kg/egységnél nagyobb súlyú zsákos termékeket rendelnek, a fent említett 1. és 2. opcióra kumuláltan 1 lej/ 10 kg-nál nagyobb súlyú zsák szállítási többletdíjat fizetnek.

A szállítási idő 7-80 munkanap között lehet. A szállítási időre vonatkozó további részleteket a megrendelés visszaigazolásakor adunk meg.

Megemlítjük, hogy a termékek kirakodása az épület előtt, az ügyfél által kért címen történik. Ha a megrendelt termékeket az épületen belül kívánja szállítani, a megrendelő köteles erről telefonon részleteket közölni, és akkor elküldjük az árat erre a plusz szállítási szolgáltatásra.

Szeretnénk megemlíteni, hogy a szervező fenntartja a jogot, hogy a számla részleges vagy teljes előre történő kifizetését kérje, ez a szervező egyoldalú döntése.

Az ügyfelek a következő fizetési módokat használhatják:

1.Silver készpénz

2.Kártyás fizetés

3.Payment Paypal-on keresztül történő fizetés

4.Ramburs

5.Fizetés banki átutalással

Megemlítjük azt is, hogy nem minden elérhető termék jelenik meg a www.glasspandoor.ro weboldalon, és a vásárlók kötelessége, hogy árajánlatokat kérjenek azokra a termékekre, amelyek nem jelennek meg online, de fizikailag megtalálhatók a Glasspandoor üzletekben.

Call Now ButtonSuna si comanda!