Регулатива организације – Кампања „Солидарност флеш продаје“.

Кампања „Солидарност за флеш продају“.

– Организацијска регулатива –

Опис кампање:

Акцију „Солидарност флеш продаје“, која се одржава од 01.03.2021. до 03.03.2021. године у периоду од 08:00 до 17:00 часова, организује СЦ Кирцхбергер СРЛ (у даљем тексту „Гласспандоор“ или „Организатор“) са седиштем у Темишвару. , бр. 32, локалитет Сибиу, округ Сибиу, Румунија, јединствени регистарски код РО40094268, регистарски број комерцијалног регистра Ј32/1537/2018, законски заступа г. Манфред Кензел, као администратор.

У тренутку уласка у Кампању, прихватате искључиву одговорност за одлуку да ли је ваше учешће легално под било којом јурисдикцијом која се примењује на вас. Уласком у Кампању сагласни сте са овим „Службеним правилима“ и чињеницом да су одлуке Организатора коначне и обавезујуће у вези са Кампањом.

1.- ПОДОБНОСТ

У овој кампањи може учествовати свако физичко или правно лице са пребивалиштем у Румунији, старије од 18 година (на почетку кампање), са пуним капацитетом за вежбање. Правна и физичка лица могу купити највише 50 производа са сваке шифре. Нема ограничења у броју купљених кодова.

2 – ПЕРИОД И ЛОКАЦИЈА КАМПАЊЕ

Кампања се одвија на ввв.гласспандоор.ро иу Гласспандоор продавницама.

– Жупанија Бихор, општина Бејуш, улица Аурел Влаицу, бр. 43 – 0768617613

– округ Бихор, град Орадеа, улица Огорулуи, бр. 47А – 0760902524

Период кампање („Период кампање“):

 • Кампања се одвија онлајн у периоду од 01.03.2021 до 03.03.2021 од 08:00 до 17:00
 • Акција се одвија у продавници од 01.03.2021 до 03.03.2021 у периоду од 08:00 до 17:00

3 – ПРАВО УЧЕШЋА

Свако физичко и/или правно лице са пребивалиштем у Румунији, старије од 18 година, које купи производе који учествују у промоцији, у горе наведеном периоду, у оквиру ограничења залиха доступног на ввв.гласспандоор.ро и у Гласспандоор продавницама, може учествовати у овој кампањи..

4 – ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОИЗВОДИМА УКЉУЧЕНИМ У КАМПАЊУ

Производи укључени у кампању: сви производи који учествују у кампањи биће означени на веб страници ввв.гласспандоор.ро преко банера и странице посвећене кампањи иу свим Гласспандоор продавницама кроз специјалну ценовник „Фласх Салес Солидарити“ и рекламних материјала. Наручени производи ће бити испоручени у року од 7-80 радних дана од потврде поруџбине. Понуде важе у границама расположивих залиха. Састав наручених производа успоставља се телефоном, након њихове испоруке и може имати рок до 90 дана од тренутка пуне уплате за наручене производе.

5 – ОПШТИ УСЛОВИ

Организатор задржава право, по свом апсолутном нахођењу, да дисквалификује сваку особу која фалсификује процедуру регистрације или рад Кампање, која крши ова Правила, која се понаша на неетички, реметилачки начин или која је одлучна да поступи са намером да узнемиравати, злостављати, претити или узнемиравати било коју особу.

Употреба, на било који начин, лажних метода регистрације у Кампањи, довешће до поништења свих регистрација путем ових метода, а људи који користе ове методе биће дисквалификовани.

Ако из било ког разлога ова Кампања не може да се спроведе како је планирано због узрока који су ван контроле Организатора, преваре, техничких проблема или било којих других узрока који, по мишљењу Организатора, корумпирају или утичу на администрацију, безбедност, исправност, интегритет или развоја који одговара Кампањи, Организатор задржава право да откаже, прекине, измени или суспендује Кампању. У случају да се Кампања заврши због више силе, преваре или техничких потешкоћа пре истека Периода Кампање, званично ће бити објављено на локацији Кампање.

6 – ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

Организатор ни у ком случају неће бити одговоран за било какву штету или губитке било које врсте, укључујући директну, индиректну, случајну, последичну или казнену штету, која проистиче из вашег учешћа. овој Кампањи.

Без ограничавања наведеног, производи и услуге које Организатор нуди, укључујући и ову Кампању, нуде се „као што јесу“, без додатних гаранција, експлицитних или имплицитних, у поређењу са онима које је Организатор дужан да одобри у складу са законима на снази.

7 – ЗАКОНОДАВСТВО И СПОРОВИ

Ова Уредба је регулисана румунским законодавством. Ако се једна од клаузула прогласи неважећом, остале клаузуле неће бити погођене и наставиће да буду важеће и примењиве у складу са румунским законодавством. Све спорове који произилазе из овог Правилника решаваће надлежни судови у седишту Организатора.

8 – ПРАВИЛНИК КАМПАЊЕ

Правила за учешће / вођење Кампање доступна су, бесплатно, сваком подносиоцу пријаве на локацији Кампање/сајту Кампање, као иу седишту Организатора, у улици Темишвар бр. 32, град Сибиу, округ Сибиу, Румунија.

9 – ВИША СИЛА

Виша сила је сваки догађај који Организатор не може контролисати, отклонити или предвидети, укључујући и немогућност Организатора, из разлога који су ван његове контроле и чији настанак одређује његову неспособност да испуни своје обавезе по овим Правилима.

Уколико дође до горе наведене ситуације или дође до друге ситуације више силе која онемогућава или одлаже извршење Уредбе или наставак Кампање, Организатор ће бити ослобођен одговорности у погледу испуњења обавеза у периоду у којем је извршено обавезе ће бити спречене или одложене у складу са законом.

10 – ПРЕСТАНАК КАМПАЊЕ

Ова Кампања може престати у случају више силе или у случају промене законодавног оквира тако да ће организација и развој Кампање захтевати повећање буџета додељеног овом пројекту.

11.- ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

 1. Овим Званичним прописима, Организатор и комерцијална друштва укључена у организацију Кампање обавезују се да ће поштовати одредбе законодавства о заштити личних података, односно Уредбе (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и Савет од 27.04.2016. о заштити појединаца појединаца у вези са обрадом личних података и у вези са слободним прометом ових података и укидањем Директиве 95/46/ЦЕ („ГДПР“) која се примењује од 25.05.2018.
 2. Организатор делује као оператер према ГДПР-у у вези са обрадом личних података корисника који се пријављују за Кампању, а Агенција као овлашћени представник Оператера. Обрада личних података прикупљених и коришћених у контексту организације и развоја Кампање биће регулисана правилима описаним у овим Правилима.

Сврхе обраде личних података

Подаци о личности се обрађују у следеће сврхе (конкретни правни основ обраде је додат у загради када је детаљна сврха обраде података о личности) на основу прибављања сагласности у складу са чл. 6 (1) (а) ГДПР-а или легитимних интереса у складу са чл. 6 (1) (ф) ГДПР-а):

 1. организовање и вођење Кампање, нуђење и одобравање попуста на производе који учествују;
 2. коришћење личних података купца у промотивне и рекламне сврхе у вези са актуелним понудама у оквиру кампање (сагласност заинтересованих лица);
 3. пренос комерцијалних комуникација у маркетиншке сврхе као што су понуде у вези са производима Организатора, позиви за учешће у такмичењима, рекламне лутрије, упитници или анкете и друга слична комуникација (сагласност заинтересованих лица);
 4. аутоматска обрада, укључујући профилисање; (сагласност заинтересованих лица);
 5. плаћање пореза и релевантних доприноса и пријављивање надлежним државним органима (законска обавеза Организатора);
 6. у циљу закључивања и извршења уговора који је субјект података закључио са Гласспандоор-ом у сврху учешћа у Кампањи, решавања притужби и захтева купаца, укључујући аспекте у вези са поруџбинама, као што су испорука, фактурисање, враћање производа, решавање потенцијалних спорова покренутих пред судовима, наплата дугова;
 7. решавање приговора у вези са организацијом и развојем Кампање и одобравање приказаних попуста;
 8. спровођење одредаба Уредбе о одбрани у судским и/или другим судским или управним поступцима, укључујући испитивање могућих повреда, реализацију различитих извештаја, анализа и статистичких студија у вези са организованим маркетиншким кампањама и њиховим успехом (легитимни интерес Организатора или Партнера);
 9. Активности архивирања, уколико је то прописано законом (законска обавеза Организатора).

Ако сагласност дотичних лица представља правни основ за обраду личних података, заинтересована лица имају право да повуку ову сагласност у било ком тренутку. У случају да добитници повуку своју сагласност за обраду личних података у промотивне и рекламне сврхе, Организатор ће обуставити наведену обраду без утицаја на друге радње обраде личних података које су засноване на другим законским основама. Учесници који одбију да саопште или повуку сагласност за обраду личних података неопходних за учешће у Кампањи, неће имати право учешћа у овој кампањи.

Извор и примаоци личних података

Организатор може открити личне податке:

 • Њени партнери, који делују или као оператери или као овлашћена лица, јавним бележницима/адвокатима који су именовани да пружају помоћ за организацију и развој Кампање.
 • Остале компаније у Групи
 • Пружаоци услуга у вези са маркетиншким активностима (маркетиншке агенције, компаније које пружају услуге е-маил маркетинга)
 • Провајдери курирских услуга, мобилна телефонија
 • Добављачи производа који учествују у Кампањи
 • Органи јавне власти или друге категорије прималаца, укључујући друге компаније у Групи, ако се откривање заснива на одговарајућој правној основи (као што је законска обавеза, сагласност или легитимни интерес)

Период чувања података

Лични подаци се чувају онолико дуго колико је потребно да се испуне сврхе за које су прикупљени, у складу са интерним процедурама у вези са чувањем података, укључујући и важећа правила архивирања.

На пример, лични подаци прикупљени у сврху Кампање ће се чувати током њеног трајања плус додатни период од најмање 3 године (што је рок застарелости за правне радње). Што се тиче података купаца за које имамо различите обавезе извештавања и плаћања такси и пореза, они ће се чувати за цео период архивирања према финансијско-рачуноводственим правилима.

Права субјеката података

Према закону, дотично особље користи низ права. Почевши од ступања на снагу ГДПР-а, субјекти података имају следећа права:

 1. Право приступа: заинтересована лица имају право да од Оператера добију потврду да обрађују своје личне податке, као и информације у вези са специфичностима обраде као што су: сврха, категорије личних података који се обрађују, примаоци података, период за који се подаци чувају, са правом на исправку, брисање или ограничење обраде. Ово им је право

омогућава бесплатно добијање копије обрађених личних података, као и било које додатне копије уз накнаду;

 1. Право на исправку података: заинтересована лица имају право да захтевају измену својих нетачних личних података или, у зависности од случаја, допуњавање непотпуних података.
 2. Право на брисање: субјекти података имају право да захтевају брисање својих личних података када:
 • Они више нису потребни за сврхе за које су прикупљени и који се обрађују;
 • Они су повукли своју сагласност за обраду личних података и Оператер их више не може обрађивати по другим законским основама;
 • Лични подаци се обрађују противно закону;
 • Лични подаци морају бити обрисани у складу са релевантним законодавством;
 1. Повлачење сагласности и право приговора: субјекти података имају право да повуку своју сагласност у било ком тренутку у вези са обрадом личних података који се обрађују на основу сагласности. Такође, у било ком тренутку могу да приговоре на обраду у маркетиншке сврхе, укључујући профилисање које се спроводи у ту сврху, као и обраду засновану на легитимном интересу Оператера, из разлога који се односе на њихову специфичну ситуацију.
 2. Ограничење: заинтересована лица имају право да захтевају ограничење обраде података у следећим ситуацијама:
 • У случају оспоравања тачности личних података, на период који Оператору омогућава да провери тачност ових података;
 • Ако је обрада незаконита, а заинтересована лица се противе брисању личних података, тражећи уместо тога ограничење њихове употребе;
 • Ако Оператеру више нису потребни лични подаци у сврху обраде, али их заинтересована лица затраже за судски поступак;
 • Уколико су се субјекти података успротивили обради, за период у коме се проверава да ли легитимна права Оператера преовладавају над њиховим правима као носиоца података.
 1. Право на преносивост: у мери у којој се лични подаци обрађују аутоматизованим средствима, субјекти података имају право да захтевају од Оператера да пружи личне податке у структурираном, често коришћеном и аутоматски читљивом облику. Уколико заинтересована лица то захтевају, Оператер може да пренесе њихове личне податке другом лицу, ако је то технички могуће.

Пре него што испунимо било који такав захтев, задржавамо право да проверимо ваш идентитет, како бисмо били сигурни да захтев долази од дотичне особе.

Право на подношење жалбе надзорном органу и тужбу суду: субјекти података имају право да поднесу жалбу надзорном органу за обраду података ако сматрају да су им повређена права: Национални орган за надзор над обрадом података са Персонал Цхарацтер; Адреса: Булевар Генерала Гхеоргхе Магхеруа бр. 28-30, Сектор 1, Букурешт; е-маил анспдцп@датапротецтион.ро. Такође, заинтересована лица имају право да се обрате суду.

12 – ПРАВНИ ОСНОВ

Ова Уредба је у складу са одредбама националног законодавства у вези са продајом производа и услуга, односно Уредбом Владе бр. 99/2000 и законодавство које се односи на заштиту физичких лица у вези са обрадом личних података и слободно кретање тих података.

Рекламације у вези са производима или услугама укљученим у Кампању након завршетка Кампање у складу са овим Правилником неће бити узете у обзир и неће представљати одговорност Организатора.

У случају покушаја или преваре коришћења система Кампање, злоупотребе или било које чињенице које утичу на имиџ Организатора, Организатор задржава право да предузме све неопходне мере да поправи ситуацију.

Организатор ће предузети све потребне мере за одвијање Кампање у нормалним условима у складу са горе наведеним, али не преузима одговорност за жалбе, жалбе учесника које се не тичу кршења важећег законског оквира.

Организовање

СЦ Кирцхбергер СРЛ

Манфред Кензел – Администратор

Категорије производа које учествују и повезани процентуални снижења/попусти у зависности од вредности поруџбине у кампањи „Флеш продајна солидарност“ су:

Категорија 1: Дрвена и МДФ столарија (унутрашња врата)

1 леи-4999 леи, проценат попуста 11,80%

5000 леја-9999 леја, проценат попуста 16,49%

10.000 леја-29.999 леја, проценат попуста 20,00%

*Горе наведени процентуални попусти се не односе на већ снижене производе.

Категорија 2: ПВЦ столарија и термоизолација

1 леи-4999 леи, проценат попуста 8,80%

5000 леја-9999 леја, проценат попуста 12,49%

10.000 леја-29.999 леја, процентуални попуст 14,00%

*Горе наведени процентуални попусти се не односе на већ снижене производе.

Категорија 3: Плочице и плочице

1 леи-4999 леи, проценат попуста 7,80%

5000 леја-9999 леја, процентуални попуст 10,49%

10.000 леја-29.999 леја, процентуални попуст 12,00%

*Горе наведени процентуални попусти се не односе на већ снижене производе.

Категорија 4: Ламинатни подови

1 леи-4999 леи, проценат попуста 7,80%

5000 леја-9999 леја, процентуални попуст 10,49%

10.000 леја-29.999 леја, процентуални попуст 12,00%

*Горе наведени процентуални попусти се не односе на већ снижене производе.

Категорија 5: Системи за сенчење

1 леи-4999 леја, проценат попуста 10,80%

5000 леја-9999 леја, проценат попуста 13,49%

10.000 леја-29.999 леја, процентуални попуст 16,00%

*Горе наведени процентуални попусти се не односе на већ снижене производе.

Категорија 6: Услуге монтаже

На ову услугу у току акције примењује се процентуални попуст од 30%.

Време транспорта, обраде и испоруке

Корисници који учествују имају користи од следећих опција испоруке:

 1. БЕСПЛАТНА достава (осим наруџбине пелета, брикета пиљевине, лепкова и сл.).

Услуга превоза робе купљене/уговорене на дан отварања изложбеног простора користиће бесплатан превоз, без обзира на вредност поруџбине.

Рок испоруке може бити између 7-80 радних дана. Више детаља у вези са роком испоруке добијамо у тренутку потврде поруџбине.

 1. Испорука пелета, брикета, пиљевине, лепкова и сл. уз наплату.

Купци који наруче производе упаковане у вреће веће од 10 кг по јединици плаћају додатну накнаду за транспорт, кумулативно за горе наведене опције 1 и 2, у износу од 1 леу/врећи која је тежа од 10 кг.

Рок испоруке може бити између 7-80 радних дана. Више детаља у вези са роком испоруке добијамо у тренутку потврде поруџбине.

Напомињемо да се производи истоварују испред зграде, на адреси коју захтева купац. Уколико жели да се наручени производи транспортују унутар објекта, купац има обавезу да телефоном пошаље детаље са освртом на овај аспект, након чега ћемо накнадно послати цену за ову додатну услугу доставе.

Такође желимо да напоменемо да организатор задржава право да захтева плаћање унапред, делимично или у целости, рачуна, при чему је овај аспект једнострана одлука коју доноси организатор.

Купци могу да користе следеће начине плаћања:

1. Готовинско плаћање

2. Плаћање картицом

3. Плаћање преко Паипал-а

4. Рефунд

5. Плаћање банковним трансфером

Такође напомињемо да нису сви доступни производи приказани на сајту ввв.гласспандоор.ро и обавеза је купаца да траже понуде цена за производе који нису изложени на мрежи, али се физички налазе у Гласспандоор продавницама.

Call Now ButtonSuna si comanda!